• کامپوزیت پنل های آلومینیومی

    Glaxybond

فرآیند تولید

نماهای آلومینیومی GalexyBond

مقدمه ای بر فرآیند تولید

فرآیند تولید ورق کامپوزیت

فرآینــد تولید ورق آلومینیوم کامپوزیت گلکسی باند Galaxybond توســط مدرن ترین ماشین آلات سفارشی جهت تطبیق با نیازهای فنی بازار ایران انجام می گردد.  مجهز به غلطکهای تمام ACP Line در خطوط تولید جدید گلکسی باند Galaxybond از استیل در فرآیند لمینیت در پشت و روی ورق استفاده میشود که منجر به کاهش دمای تولید و درنتیجه کیفیت و عمر بالاتر رنگ می گردد. بدلیـل مرکـب بـودن ورق آلومینیـوم کامپوزیـت از دو متریـال پلـی اتیلـن و آلومینیوم و اهمیت پیوسـتگی و چسـبندگی این دو متریال در کیفیت و پایداری محصول، دقیـق تریـن کنترلهـای کیفی در چند مرحله حیـن تولید و پس از تولیـد در فرآیند  انجـام مـی پذیـرد. کـه در ذیل بـه اختصار به اهـم فعالیتهـای تولیدی این ACP محصـول جهـت ارتقـای دانـش همـکاران و کارفرمایـان گرامی مـی پردازیم.

واحــد اکستــروژن

در این قسمت گرانول پلی اتیلن و رنگدانه که شامل درصدهای متفاوتی از گریدهای مختلف پلی اتیلن می باشد وارد ورودی واحد اکسترودر شده و پس از افزایش حرارت در زون های حرارتی بصورت مذاب از خروجی این واحد وارد غلطکهای تسطیح و همزمان الحاق به Adhesive Film می گردد.

Adhesive Film

Adhesive Film یکی از عناصر کلیدی عملیات لمینیت ACP و عامل چسبندگی و یکپارچگی پلی اتیلن و ورق آلومینیوم پشت و رو میباشد. در خطوط تولید جدید گلکسی باند Galaxybond پلی اتیلن ازخروجی اکسترودر بالفاصله به همراه Adhesive Film وارد غلطکهای تسطیح می گردد. مزیت ماشین االت جدید در مقایسه با انواع قدیمی ) که در آن پلی اتیلن پس از تسطیح و سپس طی مسافت در دو مرحله به Adhesive Film ملحق می گردید( به شرح ذیل می باشد.

۱: فرم هاللی پلی اتیلن جمع شده در پشت غلطکها که با حمایت دو الیه Adhesive Film تشکیل میگردد باعث خروج حباب ها به سمت طرفین و از بین بردن آن میشود و در نتیجه ورق پلی اتیلن عاری از هر گونه حباب و دارای باالترین چسبندگی با Adhesive Film میشود.

۲: تسطیح همزمان پلی اتیلن و الحاق Adhesive Film باعث جلوگیری از ورود گرد و غبار و یا حشرات ما بین آنها و عدم ایجاد نقاط با چسبندگی ضعیف می گردد.

واحــد آی آر

در واحد IR که در نسل جدید خطوط تولید این شرکت تعبیه گردیده است، عملیات حرارتی بر روی ورق پلی اتیلن و Adhesive Film جهت آمادگی ورود به قسمت لمینیت و دستیابی به حداکثر چسبندگی انجام می گیرد.

واحــد لمیـنیــت

در ایـن واحـد عملیـات لمینیت کویـل آلومینیـوم و صفحه پلی اتیلـن به کمک Adhesive Film میانی آغاز شـده و پس از عبور از چهار ایسـتگاه غلطک های تمام اسـتیل بـاال و پایین تثبیـت می گردد. در این واحد مســووالن کنترل خط با پایش دقیق حرارت و فشار غلطک های استیل و با اخذ میزان چسبندگی از واحد کنترل کیفی مستقر در خط تولید ، تنظیمات به منظور رســیدن به حداکثر چســبندگی با کمترین حرارت ممکن غلطکها را اعمال می نمایند. بدلیل حساسیت بسیار باالی کنترل کیفی در این بخش ، کنترل کیفی بصورت مستمر و در چندین مرحله حین و پس از تولید اعمال می گردد که در فصل بعد به اختصار بیان خواهد شد.

واحــد کـولـینــگ

خط تولید جدید گلکسی باند Galaxy Bond اولین خط تولید در ایران با بهره گیری از سیستم Cooling پیوسته و تحت کنترل میباشد. این واحد Cooling با طول مناسب و چندین واحد کاهنده حرارت که دور فن هر یک از آنها توسط سیستم مرکزی کنترل و در طول این واحد به تدریج با دور فن بیشتر باعث کاهش حرارت تدریجی میگردد، کاهش دمای سطح ACP تولیدی جهت نصب پروتکتیو فیلم بدون ایجاد تنش و خیز و موج روی ورق را تضمین مینماید.

پروتکتیو و برش

پس از خروج ورق از واحد cooling و رسیدن ورق به دمای مناسب پروتکتیو فیلم بر روی ورق الصاق و سپس کناره های ورق توسط توسط دیسک ها جهت رسیدن به عرض ۱۲۵۰ میلیمتر ورق برش میخورد. پس از این قســمت ورق وارد دســتگاه گیوتین گردیده و برش طولی ورق جهت رسیدن به سایز طولی ۳۲۰۰ میلیمتر ) یا سایز مورد درخواست مشتری( انجام میگیرد. تنظیم دقیق ابزارهای برشــی عرضی و طولی ورق جهت تولید ورق کامال گونیا و با حداقل خطا بســیار حائز اهمیت بوده و محصول خروجی در حین تولید توسط واحد کنترل کیفی بصورت مستمر اندازه گیری میشود.

واحد کنترل کیفیت

در تولید ورق کامپوزیت گلکســی باند کیفیــت مهمترین و بالاترین ارزش اســت و بدین منظــور کنترل کیفی فرآیندیســت که قبل از پروســه تولید شــروع  و آمیخته با فرآینــد تولید و همچنین پس از تولید امتداد میابد. شرکت تندیس نمای آرمان با افتخار و اطمینان اعام می نماید که دقیق ترین و عالی ترین سیستم مدیریت کیفی را در تولید  اعمال می نماید زیرا تعهد موثر این شرکت نسبت به  ACP محصول عرضه شده نیازمند یک ساختار کنترل کیفی مطمئن جهت تداوم تضمین کیفیت به مشتریان است.

کنترل کیفی مواد اولیه

پلی اتیلن پلی اتیلن هســته اصلی ورق کامپوزیت اســت و باید کیفیت مناســب به منظور برخورداری از پایداری و مقاومت مناسب، تامین چســبندگی مناســب با کویل آلومینیوم، انعطاف جهت نورد و خمــکاری ورق درکامپوزیت تولیدی،مســطح بودن و نداشتن اعوجاج در شیت تولیدی،  را دارا باشد. از ترکیب سه گرید مختلف ACPپلی اتیلن مصرفی در صنعت (  تشکیل می شود.master batchاز پلی اتیلن و رنگدانه ( رنگدانـه بـه پلـی اتیلـن بـه منظـور جذب حـرارت بیشـتر در واحـد IR اضافـه می شـود.

ترکیب پلی اتیلن مصرفی

این گرید پلی اتیلن که عدد ۲۰۰ در آن نشان گر درجه MFR 2 میباشد حدود ۷۰درصد از میزان پلی اتیلن مصرفی را تشکیل می دهد.

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش اسپکترا

با پوشش اسپکترا (طیف رنگی)
طرح رنگین کمانی و طیف گونه آلومینیوم کامپوزیت با پوشش spectra الهام گرفته شده از طبیعت است.
سطح پوشش spectra بوسیله چند لایه رنگ و یک پوشش با درخشش بالا پوشش داده شده است
که احساس رنگارنگی و همواری بصری را القاء می کند.
تراکنش و عکس العمل نور، سطح چند لایه رنگ، انعکاس و انکسار نور، جذب نور، همه رازهای
طیف رنگ spectra است.
ACP با پوشش spectra سطح خارق العاده ای از زیبایی را دردکوراسیون داخلی وخارجی به نمایش م یگذارد.
خصوصيات
مقاومت عالي در برابر حريق
وزن كم، مقاومت بالا، پايداري و صلبيت مناسب و همواري سطح پانل
عايق بسيار مناسب حرارت وصدا
سهولت عمليات برش و نصب
نگهداري و شستشوي آسان
مشخصات
ضخامت پنل: ۴ ميليمتر
عرض پنل: ۱۲۵۰ میلی متر
طول پنل: ۳۲۰۰ میلیمتر
رنگها: مطابق جدول رنگ
رنگها
درهر یک از آیتمها طیف رنگ بین دو رنگ با توجه به تغییر زاویه دید متغیر می باشد.
همچنين در شبانه روز با تغییر میزان نور شاهد طیف رنگ متفاوتی خواهیم بود.

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش خش دارد

با پوشش خشدار
اين پنل از دولايه ورق مقاوم در برابر خوردگي تشکیل يافته كه توسط یک هسته پلي اتيلن
به یكديگر متصل شده اند پوشش آلومينيوم نما بصورت خش دار مي باشد. بخاطر ظاهر
بسيار زيبا و مدرن، اين نوع از پنل بسيار مناسب جهت نماي خارجي، دكوراسيون داخلي،
طراحي آشپزخانه و مبلمان مي باشد.

جهت نماي خارجي
ضخامت پنل: ۴ ميليمتر
عرض پنل: ۱۲۵۰ ميليمتر
طول پنل: ۲۴۴۰ و ۳۲۰۰ ميليمتر
آلومينيوم خش دار توسط روش آنودايز (اكسيداسيون انديک) با خشهاي حقيقي عميق
ضخامت ورق آلومينيوم: ۴ ميليمتر

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش FEVE

با پوشش FEVE
ورق آلومینیوم کامپوزیت گلکسی باند Galaxy Bond با پوشش FEVE جهت کاربرد در نمای خارجی تولید می شود.
با استفاده از این پوشش تولید رنگهای براق و چند لایه با مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت، اشعه
آفتاب و سایر عوامل جوی جهت نمای خارجی امکان پذیر می شود . FEVE بکار رفته در پوشش
رنگ گلکسی باند Galaxy Bond توسط شرکت Asahi Galss ژاپن با برند Lumiflon تولید میشود. پلیمر
Lumiflon از سال ۱۹۸۲ توسط شرکت Asahi Galss توسعه یافته و با توجه به خصوصیات فوق
العاده در حفظ کیفیت و جلای رنگ در طیف وسعی از پوشش ساختمانها ، اتومبیل و هواپیما به کار
گرفته شده است.

ساختار پلیمری رزین Lumiflon
ساختار این رزین زنجیره ای متناوب از پلیمرهای fluoroethylene و vinyl ether میباشد.
قسمتهای حاوی فلئور از ونیل اتر در برابر اثرات مخرب UV نور خورشید محافظت نموده و سگمنت
ونیل اتر رنگدانها و لایه براق را در برابر آثار مواد خورنده حمایت مینماید.

خواص و مزیتها
بخش Fluoropolymer : باعث مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی
بخش Alkyl Vinyl Ether : باعث محلولیت در حلال های متداول، شفافیت، براقیت بالا،
چسبندگی خوب، انعطاف پذیری، سختی پوشش
بخش Hydroxy Vinyl Ether : باعث تطابق با دمای استاندارد و دمای بالای محیط بیرونی
بخش Carboxy Vinyl Ether : باعث قابلیت تطابق بالا با رنج وسیعی از رنگدانه و رنگها می شود.

ورق آلومینیوم کامپوزیت با پوشش PVDF

با پوشش PVDF
ورق آلومينيوم كامپيوزيت گلکسی باند Galaxy Bond ( ورق کامپوزیت ) با پوشش PVDF جهت استفاده درنماي
خارجي ساخته م يشود.
خصوصيت فو قالعاده مقاوم اين پنل بدليل پوشش PVdf Resin محصول شرکت PPG
مي باشد كه دوام و پايداري رنگ اين ورق را تامين ميك‌ند. بدليل مقاوم بودن در برابر آب
و رطوبت ، عايق بودن در برابر صدا و حرارت اين پنل به كاربرد وسيعي در اجراي نما در
سطح جهان دست يافته است.
خصوصيات:
وزن سبك ، مقاومت بالا، پايداري و صلبیت مناسب و همواري سطح پنل ،
مقاومت خوب در برابر آب و رطوبت ، مقاومت در برابر اسيدها و بازها، عايق
حرارت و صدا، عمليات نصب و برش آسان .
مشخصات:
ضخامت پنل: ۴ ميليمتر
عرض پنل: ۱۲۵۰ میلی متر
طول پنل : ۳۲۰۰ میلیمتر
ضخامت کويل آلومينيوم: ۳/ ۰ ميليمتر ، ۵/ ۰ميليمتر
رنگها:
مطابق کالر چارت گلکسی باند Galaxy Bond

گواهی های کیفی

شرکت تندیس تجارت آرمان مطابق الگوی کنترل کیفی محصول مواد اولیه وارداتی را جهت تطابق با
مشخصات مورد درخواست توسط آزمایشگاه متالوژی رازی کنترل می نماید.
با وجود اعتماد از صحت مشخصات محصول تولیدی مشتریان و همکاران این شرکت نیز جهت حصول
اطمینان کارفرمایان نسبت به انجام آزمایش به درخواست خود اقدام نموده و نتایج را به کارفرمایان و این
شرکت منعکس می نماید.

پروژه ها