نمایندگی مشهد: آقای صفائیان

نمایندگی مازندران ( چوب ترمووود و رنگ چوب ) : آقای یوسفی

نمایندگی البرز ( چوب ترمووود و ورق کامپوزیت) : خانم فرجی

نمایندگی البرز (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای کر

نمایندگی البرز (ورق آلومینیوم کامپوزیت) : آقای مرادی

نمایندگی قرچک و ورامین : خانم نامدار

نمایندگی مشهد ( چوب ترمووود و رنگ چوب ) : آقای صالح نیا

نمایندگی گیلان : آقای کیا

نمایندگی مازندران (ورق آلومینیوم کامپوزیت): آقایان پورشکری

نمایندگی یزد : خانم زارع

نمایندگی سبزوار : آقای استیری

نمایندگی همدان : آقای عابدی

نمایندگی ارومیه : آقای خاک خواهی

نمایندگی فارس (چوب ترمووود) : آقای امید خوشخو

نمایندگی قزوین : آقای یزدیها

نمایندگی اردبیل : آقای مهاجری

نمایندگی کشور افغانستان : آقای رحمتی