درب های ضد سرقت تمام فلزی

  • بالاترین ضخامت ورق چهارچوب و ورق درب
  • استـفـاده از لـولای مـرغـوب مـقـاوم ۱۸۰ درجـه
  • با قـابـلیـت جـداسازی لنگـه درب در حیـن عـمـلیات نـصب