درباره تندیس نمای آرمان

شـرکت تندیـس نمای آرمـان در سـال ۱۳۸۲ و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه مصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه کننده شیشـه های دکوراتیـو Stain Galss و Art Glass در ایـران مـی باشـد.

همزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل)ALUMINIUMCOMPOSITEPANEL (ACP در دنیا ، این شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال ۱۳۸۲با برند ALUBOND بـوده و همچنین در سـال ۱۳۹۰موفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت Ceramica Mayor اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن تراکوتا پانـل گردید.

بـا توجـه بـه عرضه محصـوالت تقلبی با برند ALUBOND ، شـرکت تندیس نمای آرمان در سـال ۱۳۹۰ اقدام بـه ثبـت برنـد اختصاصـی GalaxyBond جهت تولیـد ACP با حداکثرکیفیت با پوشـش FEVE و PVDF و همچنیـن Atlas Bond جهـت تولید ACP اکونومی جهت اسـتفاده در دکوراسـیون داخلـی و تابلو، نمود.

در سـال ۱۳۹۱تولیـدورقهـای کامپوزیـت نمـا بـا برنـد Galaxy Bond در ایـران بصورت CKD با ماشـین آالت پیشـرفته، سیسـتم کنتـرل کیفـی مسـتمر و دقیق جهـت تضمین کیفیت محصـول تولیـدی، آغاز گردید. اسـتفاده از کویلهـای بـا پوشـش PVDF و FEVE و درخواسـت باالتریـن ضخامت رنـگ با باالترین درصـد مواد PVDF و رعایـت دقیـق ضخامـت آلومینیـوم از معتبرتریـن تولید کنندگان بیـن المللی کویـل آلومینیـوم و همچنین کنترل دقیـق آزمایشـگاهی مـواد اولیـه جهت صحت ضخامت و نوع پوشـش بخشـی از فرآیندیسـت کـه موفقیت و خوش نامـی GalaxyBond را در بـازار رقابتـی به ارمغان آورده اسـت.

ورق آلومینیـوم کامپوزیـت بـه دلیـل وزن کم و پوششـهای زیبـا و پایدار در برابـر عوامل جوی ابـزاری مدرن جهت پوشـش نمـای سـاختمان و کاربـرد در دکوراسـیون داخلـی اسـت ، ولی متاسـفانه برخی تولیـد کننـدگان و متولیان برنـد در صنعـت ACP در ایـران بـا قربانـی کـردن کیفیت با روشـهایی مثل کاهـش ضخامت آلومینیـوم ، کاهش ضخامـت رنـگ ، اسـتفاده از پوشـش پلـی اسـتر و یـا پلـی اتیلـن نـا مرغـوب در پـی سـود جویـی بیشـتر بـوده و همچنیـن بـا عناویـن متقلبانـه ای چـون USA و غیـره به فریب همـکاران و مصـرف کنندگان پرداختـه و موجبات افـول و عـدم اعتمـاد به ایـن صنعـت را پدید مـی آورند.

لـذا بـا هـدف اعتلای کیفی در صنعـت آلومینیـوم کامپوزیت در ایـران وایجاد تنـوع بیشـتر در محصوالت ACP عرضـه شـده ) بـا پوشـش هـای جدیـد شـاین FEVE ، طـرح چـوبPVDF ، Brush ، Anodized Mirror (، شـرکت تندیـس نمای آرمـان با اتکال بـه خداوند متعال شـعار » گلکسـی باند انتخـاب کیفیت و تعهد« را سـرلوحه کار خـود قـرار داده اسـت و امیـد اسـت بـا ترویـج ایـن شـعار و افزایش سـطح دانـش فنی همـکاران و کارفرمایـان و ارتقـای سـطح انتظـارات کیفـی آنـان شـاهد حـذف رقابت مخـرب در کاهـش کیفیت و قیمـت و به جـای آن ناظـر ارتقـا و اعتلای این صنعت باشـیم.