تغییر نام شرکت از تندیس تجارت آرمان به تندیس نمای آرمان

به دلیل تشابهات اسمی با نام سایر شرکت ها و تناسب نام شرکت با حوزه تخصصی فعالیت و محصولات آن، نام شرکت تندیس تجارت آرمان به تندیس نمای آرمان تغییر یافت.